Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Mentore.pl

I. Informacje ogóle i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego mentore.pl prowadzonego przez Mentore sp. z o.o , ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn, tel. 89 524-24-51 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183, email: biuro@mentore.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mentore.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;

Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem
funkcjonalności Serwisu;

Usługa – dostępna w Serwisie usługa konsultacji przeprowadzana zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;

Sprzedawca –  Mentore sp. z o.o,   wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183, email: biuro@mentore.pl prowadzący sprzedaż i świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość produktu lub usługi.

II. Korzystanie z serwisu

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. W celu zakupu produktów: zamówienia lub usługi, Klient musi umieścić jest w Koszyku. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Podczas składania Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

III. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem internetowego Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu lub Usługi,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt lub Usługę wraz z
   podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach, jeśli takie są,
  3. możliwości odstąpienia od Umowy.
  4. warunkach realizacji zamówionej usługi lub produktu.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

IV. Ceny, płatność i dostawa 

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
 3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób poprzez elektroniczny system płatności PayNow, którego właścicielem jest mBank, Centrala mBank S.A.ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Sekretariat tel. +48 22 829 00 00 NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy  nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237. 
 5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”, płatność Blikiem, płatność przelewem internetowym Paynow, płatność Google Pay, przelew bankowy.
 6. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 7. Dostawa Produktów elektronicznych jest darmowa.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Wzór dokumentu Prawo odstąpienia do umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku
   materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  2. zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
   prawo odstąpienia od umowy.

VI. Odpowiedzialność za wady produktu

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta
  reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

VII. Zasady świadczenia usług

 1. Podczas składania Zamówienia na Usługę, Klient wskazuje tematykę konsultacji oraz podaje proponowany termin jej przeprowadzenia. W toku składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim Usługa zostanie zrealizowana.
 2. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji w szczególnych przypadkach.
 3. W celu przeprowadzenia konsultacji Klient powinien dostarczyć materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
 4. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail.
 5. Czas trwania jednej konsultacji wynosi 30 lub 60 minut. Jeżeli konsultacja ulega przedłużeniu, Klient obowiązany jest do dokonania opłaty uzupełniającej, która naliczana jest jako kolejne 30 minut lub 60 minut. 

VIII. Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie
  Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.
 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.
 3. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a
  także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania
   zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje
   z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych
   Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu,
  wysyłając wiadomość e‑mail pod adres biuro@mentore.pl lub telefonicznie 89 524-24-51. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

IX. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

X. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści
  dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutków wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie
  przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
  zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
  ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2021 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Shopping Cart